تبلیغات
سایت رسمی نینجوتسو در ایران
سایت رسمی نینجوتسو در ایران

رزمی نینجا نین جوتسو کانچو فرجی مهدی جعفری پور استاد رزمی آموزش رزمی آموزش نینجا شدن مبارزه آزاد قدرتمند شدن رزمی کار فن قهرمان مشت بروسلی نیجا هنر ناپدید شدن چینگ دفاع شخصی غرب تهران,دفاع شخصی غرب تهران,آموزش دفاع شخصی غرب تهران,دفاع شخصی تهران بزرگ


ستاره مرگبار - شورایکن نینجا

ستاره مرگبار - شورایکن نینجا

تیغ های پرندة مرگبار شورایكن جوتسو( Shuriken  ninja)

هنرهای رزمی نین جوتسو (( ستاره مرگ ))نینجا

آشنایی با یکی از سلاحهای مخوف بی صدای نینجا

تیغ پرندة مرگبار

( شورایكن جوتسو)

نینجا

شورایكن جوتسو :

سلاحی كوچك ، مخرب و ویران كننده ، ساده ، ولی مرگبار : سـلاح منحصـربه فرد یك نینجا واقعی

«شوری كن» یا تیغ های پرنده ، وبرنده عبارتی است كه از دورة «موروماچی» (1623 – 1573 ) به كار برده می شد.

 

 

«شوری كن اوچی» به فراگیری «شوری كن» اصلی ، در زمان جنگهای داخلی ژاپن ، 1591 – 1467 مربوط می شود.

مهارت در پرتاب شوریكن درمیدان جنگ تكامل پیدا كرد و به همین جهت آن دوره ، دورة طلایی نینجا نامیده شد.

كاربرد چند جانبه شوریكن درماموریت ها و جنگها ارزش واقعی این سلاح مخرب را دو چندان نمود. « شوری كن»

پنهانی ترین اسلحه درضرابخانه نینجا ها بودوبه علت تعداد لبه هاونحوة پروازآن درهوا،یكی ازكارآمدترین اسلحه های

هنرهای رزمی نین جوتسو می باشد.

اندازة این اسلحه ، در مقایسه با شمشیر ویا حتی چاقو ، بسیار كوچكتر است. اولین هدف لبه های تیز آن، صورت دشمن

و بعد شانه یا ترقوه ، روی دستها، مخچه، ستون فقرات وپشت ساق پا است ویك ضربة فنی آن دشمن را ازحركت می اندازد.

یك ضربة كاری و دقیق باعث پارگی شاهرگ و در نتیجه ، مرگ خواهد شد.

نینجاهادرمیدان نبرد،برعكس سامورایی ها،ازقانون خاصی پیروی نمی كردند وبه همین دلیل،آزادانه ،ازهوش،مهارت

خود استفاده می كردند.

«شوری كن جوتسو »آغشته به زهر، اسلحة موردعلاقة «ایكوسا – سینوبوی »بودكه درمدتی كمترازیك ثانیه- دشمن

دشمن را از پادرمی آورد.یك نینجای سنتی ،راههای گوناگونی برای بدست آوردن زهرهای مهلك میدانست.این منابع

گیاهان سمی ،احشام, پراز سم یك نوع ماهی ژاپنی ریشة زهرآلودگیاهان ، غدد زهر آگین مار، ترشحات سمی از پوست

دوزیستان ، زهرابة عقرب و بند پایان بودند.

«شوریكن» لحظات قبل از هرعملیاتی ،به سم آغشته می شدتا ازخطرمجروح شدن ومرگ نینجا بر اثر حمل این اسلحه جلوگیری شود. حتی یك خراش سطحی نیزه میتوانست این سم را واردخون كند. یك نینجا می توانست با خرد كردن برگها و ریشة گیاهان گوناگون كه در ژاپن می روییدند،حریف خود را نیمه بیهوش یا خواب كند.البته امروز نینجا ها احتیاج به ساختن سم سنتی ندارند چرا که می توان به راحتی با علوم شیمی ویژه نین جوتسو سم دلخواه را ساخت .

جاسازی شوریكن جوتسو.كیفهای مخصوصی وجود دارد كه حمل تعدادی از شوریكن را ساده كرده است .

همچنین برروی شمشیر پشت محافظ دسته دوعدد شوریكن نصب می شود .

برروی غلاف بوشورایكن جاسازی می شود.همچنین درداخل گی نینجا(لباس )جیبهایی تهیه شده است كه درآنها نیز

می توان شوریكن را پنهان كرد.

انواع شوریكن را می توان بر روی گی نینجا پنهان كرد یا زیردر،بغل كفش نینجا .پشت دستها ، پشت پاها ،

پشت كمر ، پشت كمربند، پشت سر ، روشهای پنهان كردن انواع شورایكن می باشد.

Shuriken ninja

شورایکن های سنتی که در500 سال پیش از آنان استفاده می شود همه اکنون در موزه دائم

بوجینکان توکاکورونینجا ژاپن نگهداری میشود.

نامهای گوناگونی برای نحوة پرتاب این اسلحه در ژاپن ، به كار برده می شود :

- شورایكن- وازا : فن های شورایكن

- شوری كن- ناگه : پرتاب واقعی

- شوری كن-جوتسو : مهارت و استادی در شورایكن

- شوری كن-اوچی : ضربه یا پرتاب شورایكن

دو نوع شورایكن اصلی وجود دارد:البته ازنظر ظاهرصد ها نوع هستند ولی بطور کلی به دونوع تقسیم می شوند .

1- شاكن كه لبه های متعددی دارد 2 - بو شورایكن كه كشیده و به شکل چاقو است ،

بو شوری كن اشكال مختلفی دارد : « هاری- گاتا » سوزنی شكل است ؛ « تانتوگاتا »كه شكل خنجرتیزاست

« یاری-توهوگاتا » مانند نیزه است « ریو-تانكن-گاتا » دولبه است ؛ و« امیی-گاتا » به شكل چلجله « شاكن نیزبه شكلهای گوناگون وجود دارد سانكو گاتا »یا سه پره « شی هو »كه نوكهای آن ازچهارجهت منشعب می شوند« جوجی » به شكل صلیب «گوهو» نوكها از شش جهت « هاپو» ازهشت جهت « جوپو» ازده جهت منشعب میشوند« مان چی» شبیه چلیپایا صلیب شكسته «ناگاره مانجی» به شكل منحنی یا خمیده « كاكومانجی»مانند زاویة 90 درجه یا قائم « روپوشوری كن»نوكهای آن برروی یك حلقه یاپیچ نصب شده ؛ « كومی آواسه » به شكل دو شوری كن به هم وصل شده است. گاهی از شوری كن برای تیز كردن یا خم كردن بوكن یا شمشیر های چوبی،استفاده می شود. شوری كن با لبه های متعدد،برای زخمی كردن دشمن به كار برده می شود. یك نوع شورایكن چوبی نیز وجود داشت كه برای جلوگیری از صعود دشمن از دیوار هنگام شب استفاده می شد.

تکنیکهای رهایی شورایکن احتیاج به تفکر تمرکز ودقت دارد. برای بدست آوردن تمرکز ودقت باید خود را بهتر شناخت .محیط اطراف را بادقت بررسی کرد هدف را مشخص کرده برای بدست آوردن آن جنگید و تلاش کرد.

طرز پرتاب شوریكن :

**هرگز بدون راهنمای خوب و سنسی با اطلاع سعی نكنیدانرژی و وقتتان را تلف كنید**

سعی كنید ازتجربیات استاد نینجا به خوبی استفاده كنیدتا بهتردرك كنیدكه چگونه بتوانید ازنیروی بازوو پاهایتان استفاده

كنید. از هرپرتابی تجربه ای جدیدبدست آورید سعی کنیددر هر پرتاب از نهایت تمرکز و دقت استفاده کرده تا زودتر به

هدف برسِد. تا زمانی که تمرکزبدست نیاوریدهرگز هیچ نوع پرتابی نداشته باشید.هر نوع اجرای فنون درسبک نینجوتسو

احتیاج به عشق و تمرکز دارد. کانچو فرجی

فرا گیری و طرز پرتاب شوری كن را هنرجویان به طور شفاهی از استاد خود فرا می گرفتند. قوانین بعضی از نوع ساخت

شورایکن و پرتاب تکنیکی آن هنوز سری است ولی آنچه مسلم است ، برای پرتاب شوریكن ، تمام بدن باید حركت كند.

برای تولید نیرو و قدرت هنگام پرتاب ، قسمت میانی بدن بسیار مهم است. زیرا اگر از این قسمت به درستی استفاده شود ،

شوری كن ، عمیقا“ به بدن حریف فرو خواهد رفت. قرار دادن صحیح انگشتها ، كمر ، بازو ها ، عضلات شكم و همچنین

هماهنگی بین دست و چشم ، باعث پرتاب بهتر سلاح می شود. تمرین روزانه نیز بررای ماهر شدن در كاربرد شوری كن

بسیار مؤثر است. به گفتة یك استاد نینجا به نام « تاناكا » سه تا پنج سال طول می كشد تا در پرتاب شوری كن مهارت پیدا

كرد. در هنگام پرتاب شورایکن دقت کنید روبروی هدف قراربگیرید در واقعا دستها و مسیر پرتاب روبروی هدف باید

قراربگیرد. همچنین در زدن هدف های کوتاه باید از داچی مناسب و کوتاه استفاده شود ( هی یایکوشی ) . همچنین اگر

هدفی را شما نمی بیند درتاریکی و یا در پشت دیوار یا درخت قرارگرفته است باید دقت کنید که مقدار وزن شورایکن

وانرژی وارد کردند به سلاح وجهت باد نوع صدای هدف رادرنظر بگیرید. وسپس شورایکن را رها کنید.

تمرین دیگر توسط انگشتان پا می باشد كه توسط شست وانگشت كناری شست همراه با كفش مخصوصی نینجا وبدون كفش انجام می پذیرد . پرتاب این تكنیك احتیاج به مهارت و تعادل بسیار بالائی را دارد.

سلاحهای مدرن امروزی نینجا همراه با سلاحهای سنتی برای آموزش هنرجویان نین جوتسو در فراگیری پرتاب شورایکن به دقت جدول زیر را حفظ کنید.

1- پرتاب درشب : موارد مهم

1- موقعیت صدا راتشخیص دهید. 2- اندازه و حجم هدف را مجسم کنید 3- سعی کنید باگوش هایتان ببنید 4- سعی کنید برای دیدن هدف تمامی دقت و انرژی خود را مصرف کنید 5- آرام نفس بگشید. 6- اگر درحال تمرین هستید شورایکن راعلامت گذاری کنیدکه درشب مسیرحرکت آن رابتوانید تشخیص دهید  7- در فضای باز تمرین کنید 8- سعی کنید خود صدا تولید نکنید     9- نگذاریددرتمرین شب کسی یا اشخاصی درکنارشمایا اطراف منطقه تمرین شما باشد.

2- پرتاب در روز:

1- در ابتدا هنگام پرتاب شورایکن سعی کنید با یک نوع شورایکن تمرین کنیدکه به آن عادت کرده اید 2- درهنگام تمرین لباس مناسب بپوشید  3- قبل از هرپرتابی خودراگرم کنید 4 - درپرتاب ستاره دقت کنیدتمرینات سرعتی وقدرتی راباهم تجربه کنید  5- تکنیکهای داده شده رابدون هیچ عجله ای تمرین کنید تا هنگام بدست آوردن مهارت فاصله هاراکم ویا زیاد نکنید.6- پس ازبدست آوردن مهارت درسلاح سعی کنید انواع شورایکن را نیز تجربه کنید وبه مهارت خود بیافزاید. 7- درنگهداری سلاح خود کوشا باشید.

روشهای گوناگون پرتاب شوری كن نینجا B F D ninja Martial Arts

نینجاهای قدیم در 400 سال پیش راههای گوناگونی برای پرتاب شوری كن ، ابداع كردند كه شامل « اوموته-اوچی » (ضربة منظم

و با قاعده )یا « اورا-اوچی» (ضربة مخالف )«اوشیرو-اوچی » (ضربة معكوس از پهلو )« داماشی- اوچی » (پرتاب جعلی )«نه-اوچی »

درازكش پرتاب كردن ) « تااوره-اوچی » ( پرتاب به صورت غلت زدن ) « كای تن-اوچی » ( پرتاب پیچشی ) « رنزوكو-اوچی »

(پرتاب متوالی یاپی درپی )« نی مای-اوچی» (پرتاب دوتایی )« سان مای-اوچی» (پرتاب سه تایی ). این روشها ،درحالتهای

نشسته یا ایستاده ، انجام می شود.

امروزه پرتاب شوری كن توسط دستگاههای مخصوصی نیز صورت میگیرد كه در اختیار عموم علاقمندان نیست این ابزار

بصورت اختصاصی ساخته شده است و بیشتر مبتكران این نوع دستگاهها آن را به صورت سری و مخفی نگاه می دارند.

«اوموته-اوچی » ( ضربة منظم و با قاعده ) یا « اورا-اوچی» ( ضربة مخالف )

«اوشیرو-اوچی » ( ضربة معكوس از پهلو ) « داماشی- اوچی » ( پرتاب جعلی )

«نه-اوچی » (درازكش پرتاب كردن ) « تااوره-اوچی » (پرتاب به صورت غلت زدن)

«كای تن-اوچی » ( پرتاب پیچشی ) « رنزوكو-اوچی » ( پرتاب متوالی یا پی درپی)

« نی مای-اوچی» ( پرتاب دوتایی ) « سان مای-اوچی » ( پرتاب سه تایی )

این روشها ، در حالتهای مختلف نشسته یا ایستاده ، پریدن ،‌دویدن، ضربه زدن ، مورد استفاده قرار می گیرد.

حالتهای فلسفی گوناگون پرتاب انواع سلاحهای پرتابی :

حالتهای تعریف شده ازانواع پرتاب ها كه هركدام معنا خاص داردبه سلاح ستاره وسایرسلاحهای پرتابی هنرهای

رزمی نینجوتسو اقتدار محكمی داده است.یك نینجا واقعی بایدبتوانددرحالتهای مختلف پرتاب شورایكن معنا و

مهفوم حالتها را درك كند . و بكار ببند.

حالت آتش ، حالت آب ، حالت زمین ، حالت چوب ، حالت فلز ، حالت باد

چی (خاكی) زمین – هیزو (آب) ، هی ( آتش)، كازاه (باد) ،وكو(تهی بودن)

حالتهای گوناگون پرتاب

حالت آتش ، حالت آب ، حالت زمین ،حالت چوب ،حالت فلز ، حالت آسیاب بادی ، حالت برق آسمان ، حالت

مهتاب ، حالت عدد 10 ،حالت عدد 8 ،حالت عدد 2.مبتدی ها یادگیری شوریكن را با انداختن سكه یا محافظ

پلاستیكی شمشیر ، می توانند فرا گیرند.بعد از اینكه مراحل ابتدایی را گذراندید ، می توانید یك شوری كن واقعی

بخرید.سعی كنید بهترین نوع شوری كن راانتخاب كنیدكه معمولا“ازفولاد ضد زنگ ساخته شده اند.بهترین نوع

شوری كن معمولا“ نوك تیز و سخت هستند . برای تمرین میتوان از بادكنك به عنوان یك هدف متحرك استفاده

كرد. صدای تركیدن بادكنك ، در هنگام اصابت شوری كن به آن باعث شادی و هیجان بیشتری می شود. یك هنر

جوی پیشرفته باید دارای انواع مختلفی از شوری كن ، با شكلها و وزنهای منفاوت باشد. یك شوری كن با وزن

سنگین داخل هدف بیشتر نفوذ می كند و در نتیجه ، استفاده از شوری كن سبك و كوچكتر آسانتر خواهد بود.

حالتهای گوناگون پرتاب شورایکن جوتسو سنتی

حالت آویزن وصعوت-حالت وارونه- حالت ساكن – حالت خزیدن – حالت دویدن – حالت حمله ودفاع

- حالت از زیر آب - حالت از درون آتش -حالت درزمان خوشحالی –

شکل حالتهای گوناگون پرتاب سنتی

برای تمرین فضای بازامن ومناسبی را انتخا ب كنید،زیرااین اسلحه ها بسیارخطرناك هستند وممكن است

جان کسی به خطرو یا از آنها سوء استفاده شود.

هرچند شورایكن كوچك و سبك وزن است اما به عنوان اسلحة مرگبار نینجا ماهر شناخته شده است.

اگر بتوانید با نیروی بسیار زیاد وسرعت زیاد به هدف جسمی پرتاب کنید بسیار قدرت تخریب بالائی دارد.

جهت دستیابی به یك پرتاب عالی باید به مورد ذیل توجه داشت

1- نوع گارد و حالت بدن ( ایستادندن ، نشستن ، خوابیدن ،پریدن )

2- آرامش در تنفس درونی . نوع تفكر هدایت شده باشد.

3- فاصله از هدف ( مای) تعغیرات لازم و جابجاِیی هدف در حین تمرین

4- نوع شورایكن ( نوع جنس ، اندازه، وزن )

5- مقدار شتاب و قدرت (كیمه) در هنگام پرتاب

6- تمرینات مرتب و منظم – همراه با تمرکز

7- روانی خالی از دلهرو و اضطراب

8- نداشتن غرور و اعتماد به نفس کاذب در هنگام موفقیت و به هدف زدن

نگهداری از شورایکن جوتسو برای یک نینجا بسیار مهم و حیاتی می باشد

یک نینجا هر لحظه امکان دارد ازسلاح خوداستفاده کنند.بنابراین سعی کنیدازسلاحهای خود بخوبی نگهداری کنید.

نگذارید سلاحی که ماهها وسالها برای یادگیری آن مهارست گشید و به راز وفنون آن آشنا شده اید .فرسوده و زنگ زده شود

خودتان را مجبورکنید بمانند دست وپای خودتان از آنها نگهداری کنید.

نگذارید به راحتی به دست نامحرمان و نابخردان بیافتد .

شورایکن نینجا باید همیشه تیز و آماده پرتاب باشد امیدوارم شما نیز به مانند یک نینجا واقعی در سایه تمرین و سخت کوشی موفق پیروز باشید.

یك هنر جوی پیشرفته باید دارای انواع مختلفی از شوری كن ، با شكلها و وزنهای متفاوت باشد. یك شوری كن باوزن

سنگین داخل هدف بیشتر نفوذ می كند و در نتیجه ، استفاده از شوری كن سبك و كوچكتر آسانترخواهد بود.

كیهون هاپو شوریكن جوتسو :

كاتا شوریكن احتیاج به دقت فراوان دارد آن هم به دلیل رها شدن سلاح از دستتان می باشد از آن لحظه به بعد فشار و

زوایه است كه شما قبلا انتخاب كرده اید .اگر اشتباهی درمحاسبات انجام داده باشید هرگزبه هدف نخواهد خورد .

وشمارا ناامید می سازد،كاتا شوریكن تا زمان رهائی از بدن بسیارساده است وبامقداری تمرین واستیل مناسب امكان

پذیراست ولی رها شودن شوریكن ازاعضای مختلف بدن وبه هدف رسیدن بسیار نیاز به ممارست و تمرین منظم و

مفید دارد.

تكتیكهای پرتاب ومکانهای مناسب ضربه زدن :

نینجا هابرای یک پرتاب دقیق و کاربردی درهرمکانی بخصوصی شیوه منحصر بفردی را بکار میبرند همیشه باید

سعی شود شیوه پرتاب ورها شودند شورایکن در مکان–لحظه مناسب–و قدرت کافی بکاررود.

در جزوه شماره 3 بطور کلی توضیح داده میشود.

شیوه های پرتاب منحصر بفرد نینجا :

سقف كوتاه وبلند – حالت پرتاب باپاها -حالت آسیاب بادی - حالت برق آسمان - حالت مهتاب ، درحالت درگیری

نزدیک حالت عدد 10(جو) ، حالت عدد 8 (هاچی) ، حالت عدد 2(نی) حالت مست –حالت با اسب

دقت در زدن به هدف به چهار روش مختلف می باشد. :

همیشه یا هدف ثابت است ماحرکت میکنیم ویاهدف متحرک است ماثابت هستیم این دونوع تاکتیک را میخواهد.

ویا هردو متحرک ویا هر دو ثابت می باشد. در هرصورت تاکتیک وپژه خود را را باید اخذ نمود.

مسابقات شورایکن و فوکی بارای:

همه ساله در کشورهای مختلف مسابقاتی با عنوان فستیوال نینجا برگزارمی گردد. دراین فستیوالها هنرمندان نینجوتسو با

هم به رقابت می پردازند . همچنین در کشور ژاپن همه ساله در قسمتی از شهر نودا مراسم های مختلفی برگزارمی گردد

ازجمله پرتاب ستاره به آدمکهای چوبی و این عمل به عنوان سنت جنگجویان همیشگی شده است .

همچنین در ایران چند دوره مسابقات قهرمانی کشور واستانی برگزار گردیده است

دراین نوع مسابقات هنرجویان یا همان شرکت کنندگان پس ازعبور ازموانع به طرف اهدافی ستاره پرتاب می کنند و

تنها زدن به هدف درمسابقات مهم است زمان وسرعت عمل دراین نوع مسابقات زیاد مهم نیست ازهمه مهمترتمرکز و

اجرای درست پرتاب شورایکن میباشد.


چهارشنبه 11 فروردین 1389 توسط سید مهدی جعفری پور | نظرات ()رزمی نینجا نین جوتسو کانچو فرجی مهدی جعفری پور استاد رزمی آموزش رزمی آموزش نینجا شدن مبارزه آزاد قدرتمند شدن رزمی کار فن قهرمان مشت بروسلی نیجا هنر ناپدید شدن چینگ دفاع شخصی غرب تهران,دفاع شخصی غرب تهران,آموزش دفاع شخصی غرب تهران,دفاع شخصی تهران بزرگ

درباره سنسی جعفری پور
در باره سبك نینجوتسو
cdهای آموزشی
گالری تصاوریر

آموزش مبتدی تا حرفه ای دفاع شخصی مبارزات خیابانی و مبارزات آزاد و سبك نینجوتسو در ایران توسط استاد و داور رسمی فدراسیون سنسی سید مهدی جعفری پور 09302476138 09382489042
ستاره مرگبار - شورایکن نینجا
یک نینجا بودن
عکسهای نینجاهای ماسک دار (حتما ببینید)
همه چیز در باره نین جوتسو (خیلی جالب و خواندنی حتما بخوانید)
آموزش سبک نینجوتسو و دفاع شخصی سنسی جعفری پور 100 درصد تضمینی
تصاویر سنسی جعفری در تایلند2
تصاویر سنسی جعفری در تایلند
آموزش نینجوتسو
عكسهای نینجوتسو
عكسهای نینجوتسو

اردیبهشت 1391
فروردین 1389
اسفند 1388
بهمن 1388
آبان 1388
خرداد 1387

سید مهدی جعفری پور

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
كل مطالب : عدد